Fagområder

Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Vi bistår blant annet i forbindelse med erstatningskrav og erstatning for diverse forsikringer, samt i saker vedrørende personskader. Dersom du trenger advokat til å hjelpe deg i saker der du søker erstatning for slike ting har vi lang erfaring med denne type problemstillinger.

 

Vi hjelper deg med å formulere og forhåpentligvis få igjennom ditt erstatningskrav.

 

Erfaring viser at det lønner seg å bruke spesialisert advokat for å oppnå det man har krav på i denne type saker. Vi har spisskompetanse med 20 års erfaring, herunder erfaring fra arbeid i de største forsikringsselskapene.

Ta kontakt
Barnefordeling, samvær, barnevern

Barnefordeling, samvær, barnevern

Dersom det ikke oppnås enighet ved utenrettslig megling om hvem barn ved samlivsbrudd skal bo hos og om samvær, kan det bli behov for bistand fra advokat, hvor vi har flere års erfaring.

 

Bekymring om barns omsorg kan foranledige at kommunens barnevernstjeneste iverksetter en undersøkelsessak, og det kan i alvorlige tilfeller aktualiseres tiltak mot foreldrenes vilje med omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem, eller i institusjon.

 

Slike saker avgjøres av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker hvor vi også kan bistå.

Ta kontakt
Familie og arverett

Familie og arverett

Våre medarbeidere kan bistå i alle faser og med de problemstillinger som følger i kjølvannet av samlivsbrudd mv. Vår kompetanse innen familie- og arverett gir deg tryggheten du trenger.

 

Ektefeller og samboere kan etablere avtaler (samboeravtale, ektepakt eller gjensidig testament) for å regulere sine økonomiske forhold når samlivet opphører.

 

Når et ekteskap eller samboerforhold oppløses, oppstår spørsmål om fordeling av økonomi.

Ta kontakt
Arv- og skifteoppgjør, herunder dødsboskifte/felleseieskifte

Arv- og skifteoppgjør, herunder dødsboskifte/felleseieskifte

Samlivsbrudd:

Ved skifte av det ekteskapelige felleseie, reguleres dette i ekteskapsloven. Herunder om ektepakt, felleseie og særeie. Loven inneholder regler om hvordan formuen og gjelden skal deles ved separasjon og skilsmisse. Herunder også regler om skjevdeling.


Bestemmelser om rett til bidrag og ektefellepensjon er også tatt inn i ekteskapsloven.
Også regler om hvordan boet skal fordeles mellom gjenlevende ektefelle og avdødes arvinger finnes i ekteskapsloven.

 

Det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboere er i motsetning til oppgjøret mellom ektefeller lite lovregulert og tvister må så langt det ikke er avklart i avtale mellom partene i stor grad løses med utgangspunkt i rettspraksis og juridisk teori.

Samlivsbrudd:

Regler om arv er lovfestet, hvor ny lov ble vedtatt 01.01.2021.
Rett til arv kan man ha på grunnlag av slektskap, ekteskap, samboerforhold eller testament.


Loven inneholder bestemmelser om gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo. Loven inneholder også bestemmelser om gjenlevende samboers rett til arv og til å sitte i uskifte.

Når arvelater dør kan boet overtas til privat skifte hvis det ikke er noen uenighet om det blant arvingene. Er det uenighet kan enhver arving begjære offentlig skifte. Er man usikker på om avdødes gjeld er større enn boets verdi, kan også det tilsi at det begjæres offentlig skifte.

 

Advokat Frode Kvernrød har videre 25 års erfaring fra skifte av dødsbo og felleseieskifte gjennom at han siden 1997 og frem til dd har vært tilsluttet tingrettens lister over bostyrer som jevnlig mottar bostyreoppdrag både ved offentlig skifte av dødsbo og skifte av felleseie mellom ektefeller.

Ta kontakt
Faste eiendommers rettsforhold inkl. eiendomsoverdragelser

Faste eiendommers rettsforhold inkl. eiendomsoverdragelser

Våre advokater har lang erfaring og bistår i alle problemstillinger knyttet til fast eiendom det være seg bolig-, landbruk- eller fritidseiendommer. Vi kan bistå på et hvert trinn av en sak innenfor fast eiendomsrett. Vi kan gi gode og helhetlige løsninger med vår spisskompetanse på dette området, og bistår klienter over hele landet.

Vårt kontor lang erfaring med å yte bistand til private grunneiere ved ekspropriasjon og skjønn ved det offentliges grunnerverv til nye vei og andre offentlige formål.Vi kan gi veiledning under hele prosessen. Vi bistår både med å sikre saksbehandlingsprosesser, under forhandlinger og ved gjennomføring av ekspropriasjonsskjønn.

Når det gjelder eiendomsmegling, har vi både eiendomsmegler og oppgjørsmedhjelper blant våre medarbeidere. Dette setter oss i stand til å drive eiendomsmegling og oppgjør til svært konkurransedyktige priser.

Ta kontakt
Strafferett, forsvarer og bistandsadvokat

Strafferett, forsvarer og bistandsadvokat

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Ivaretakelse av enkeltindividers rettssikkerhet er den drivende kraft i vår advokatgjerning.

 

Vi gir råd og juridisk bistand helt fra starten av en etterforskning og frem til saken er avsluttet, enten ved at saken blir henlagt eller behandlet i alle rettsinstanser. Vi anbefaler våre klienter å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning.

 

Vi bistår også de som er fornærmet i en straffesak og som kan ha krav på bistandsadvokat som dekkes av det offentlige.

Ta kontakt
Konkursrett

Konkursrett

Gjeldsforhandling og restrukturering

 

Betalingsvansker og sviktende økonomi er noe enhver forretningsdrivende på et eller annet tidspunkt kan oppleve – enten selv i egen virksomhet, eller hos leverandører eller kunder.

Våre advokater kan bistå virksomheter med forhandlinger med deres kreditorer om betalingsløsninger og rådgivning rundt restrukturering og insolvens. Vi bistår også på kreditorsiden med inndrivelse av pengekrav og konkursbegjæring.

 

Rådgivning før, under og etter konkurs

 

Som bostyrere i konkurs har våre advokater omfattende erfaring med praktisk boarbeid, vurdering av selskapets handlingsrom i forkant av konkurs samt vurdering av styreansvar.

 Denne kunnskapen er sentral ved rådgivning til selskaper med betalingsvansker eller kreditorer ved inndrivelse av krav mot selskap med betalingsproblemer. Kunnskap om rettsregler ved insolvens og praktisk bobehandling er også viktig i forbindelse med forhandlinger om kontraktsvilkår før avtaleinngåelse.

Ta kontakt
Prosedyre og tvisteløsninger

Prosedyre og tvisteløsninger

Advokatene ved vårt kontor har omfattende og bred erfaring i prosedyre. Vi prosederer jevnlig for tingretter, skjønnsretter, jordskifteretter, lagmannsretter.

Våre advokater har erfaring med prosedyre innenfor de fleste rettsområder, bl.a.

 • Fast eiendom
 • Entreprise
 • Ekspropriasjon
 • Plan- og bygningsrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Barne-, familie- og arverett
 • Barnevern
 • Konkursrett
 • Arbeidsrett
 • Forvaltningsrett
 • Strafferett
 • Helse- og sosialrett
Ta kontakt
Andre fagområder

Andre fagområder

 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Strafferett, forsvarer, bistandsadvokat
 • Utarbeidelse av testament, ektepakt, samboerkontrakter og fremtidsfullmakt
Ta kontakt

PRISER

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket i den enkelte sak og tar utgangspunkt i en timesats på kr 1500 til 2000, avhengig av sakens art og kompleksitet. Merverdiavgift kommer i tillegg. Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

 

For enkelte sakstyper vil reglene om fri rettshjelp og/eller fri saksførsel gi rett til dekning av advokatutgiftene fra det offentlige. Se nærmere om dette her.

 

Innenfor visse sakstyper er det også vanlig med forsikring som dekker advokatutgiftene. I slike tilfeller er det normalt at forsikringstakeren dekker minstesats på kr. 4000,- og videre 20% av det som overstiger minstesatsen. Vi har god kjennskap til hvilke saker som dekkes av forsikringsselskap, og undersøker uoppfordret om det foreligger forsikringsdekning ved nye oppdrag.

Ta kontakt